Verkoopsvoorwaarden

GET UP : Verkoopsvoorwaarden

‌- De bestelling en verkoop van producten via www.getupnutrition.com wordt u aangeboden door Vincere Insieme 2.0 BV, zelfstandige handel drijvend onder de benaming Vincere Insieme 2.0 BV, met ondernemingsnummer BE0727491486 en zetel te 3920 Lommel, Spreeuwstraat 9 (hierna de verkoper of GET UP Sports Nutrition), deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper.  ‌
‌‌
‌- Onder "Koper" wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die een of meerdere product(en) aankoopt via de webshop alsook iedere bezoeker van de webshop. ‌- Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.getupnutrition.com of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop. Alles wat op onze webshop staat, staat onder voorbehoud van typfouten online. 

‌‌- Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name degene die gelden voor de verkoop of verhuur in de winkel van verkoper. 

‌‌- Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden middels het aanklikken van een daartoe bestemd vakje. ‌

‌- Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht. ‌

‌- Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt. 

‌‌- De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten. 

‌‌- De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen. 

‌‌- De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen. ‌

‌- De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard. ‌

‌- De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen. ‌

‌- De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven. ‌

‌- De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten. ‌

‌- Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding. 

‌‌- De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.


Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.